Ons privacybeleid

Bij ‘Van Rompaey Home Cooking’ willen we graag transparant zijn over onze dataverwerking. Ook willen we uw persoonsgegevens beschermen. Via deze privacybeleidstekst informeren wij u graag over de gegevens die we verzamelen.

Door het invoeren van uw gegevens verklaart u kennis te hebben genomen van ons privacybeleid en hiermee in te stemmen.

Aan wie geeft u uw persoonsgegevens en door wie worden ze verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Cook & Stitch VOF met ondernemingsnummer 0720.558.758 en adres Astridlaan 2 BE-2270 Herenthout via het eigen reservatiesysteem. Uw gegevens worden noch verkocht, noch doorgegeven aan derden met commerciële doeleinden(1).

Hoe kunt u ons contacteren als u vragen heeft over uw persoonsgegevens?

U kunt ons contacteren via ons contactformulier www.vanrompaeyhomecooking.be, ons e- mailadres info@vanrompaeyhomecooking.be en ons gsm-nummer 0473 27 97 24.

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

We verwerken enkel persoonsgegevens die nodig zijn om uw reservering vlot te laten verlopen. Deze zijn: uw naam, e-mail en telefoon. We vragen deze gegevens om u te contacteren in verband met uw reservering indien nodig. Ook verzamelen we deze contactinformatie voor promotionele en commerciële doeleinden om u op de hoogte te houden van bijvoorbeeld speciale acties, nieuwe menukaarten, …

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zolang Cook & Stitch VOF met ondernemingsnummer 0720.558.758 bestaat.

Worden er cookies bewaard?

Er worden geen cookies bewaard.

Welke rechten heeft u?

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

– Recht op toegang en inzage: Als u dit wenst kan u kosteloos uw gegevens die wij over u hebben verzameld, inzien. Ook kan u nakijken waarvoor deze gegevens gebruikt worden/ werden.

– Recht op gegevenscorrectie of -verwijdering: Correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens is mogelijk, alsook het laten verwijderen. We kunnen het recht weigeren van enkele gegevens als die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang de gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

– Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het recht om de aan ons vertrouwde persoonsgegevens te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

– Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

– Recht van intrekking van de toestemming: Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens behoort tot uw recht.

– Recht tot het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid: Als u van mening bent, dat uw rechten geschonden werden binnen onze onderneming of u bent niet tevreden over onze behandeling van uw klacht, dan kunt u klacht indienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

Vragen?

Als u na het lezen van ons privacybeleid verdere vragen of opmerkingen heeft wat de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens betreft, kunt u met ons contact opnemen via ons contactformulier www.vanrompaeyhomecooking.be, ons e-mailadres info@vanrompaeyhomecooking.be en ons gsm-nummer 0473 27 97 24.

(1) Indien wij wettelijk verplicht worden tot het doorgeven van uw persoonsgegevens in het kader van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting, worden uw gegevens doorgegeven aan derden. Hier gaat het dan echter niet om commerciële doeleinden.